Jak to celé funguje

Popis advokátní kanceláře s důrazem na popis zajištění a případné kroky v případě nevrácení investice.

1. Popis projektu

Společnost XY je vlastníkem komerční nemovitosti generující stabilní finanční příjem. Hodnota nemovitosti byla znaleckým posudkem stanovena na částku ZP. Koupě nemovitosti byla financována částečně bankovním úvěrem a částečně z vlastních zdrojů. Nemovitost za účelem dalšího svého rozvoje vyžaduje finanční investice, které si společnost XY zamýšlí obstarat od soukromých investorů. Těmto investorům společnost XY jako protihodnotu za dočasné poskytnutí peněžních prostředků nabízí možnost podílet se na stabilním příjmu z nemovitosti a umožnit jim alternativní možnost, jak své aktuálně volné peněžní prostředky zhodnotit.

Znalecký posudek ocenění nemovitosti je dostupný zde: (bude zasláno mailem na výzvu potenciálního zájemce)

2. Poskytnutí peněžních prostředků

Na základě smlouvy o úvěru investor poskytne společnosti XY finanční prostředky (úvěr) ve výši V,- Kč, a to na sjednanou dobu a se sjednanými úroky ve výši Z % p. a. (ročně). Jelikož komerční nemovitost generuje stabilní měsíční příjem, budou sjednané úroky vypláceny investorům v měsíčních intervalech. Tento postup investorům zajistí pravidelné vyplácení úroků ve fixní výši F,- Kč měsíčně, a tedy i pravidelné zhodnocování jejich investice.

Vzor smlouvy o úvěru je dostupný zde: (bude zasláno mailem na výzvu potenciálního zájemce)

3. Zajištění

Aby bylo pro investory dostatečně zabezpečeno řádné splácení úvěru, nabízí společnost XY svým obchodním partnerům následující zajištění jejich pohledávek:

A) Zajišťovací převod akcií

Společnost XY je akciovou společností, jejíž základní kapitál je rozdělen na 20ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě. Jediným akcionářem společnosti XY a tedy i jediným vlastníkem uvedených akcií je mateřská společnost MS. Akcie nejsou zatíženy jakýmikoliv právy třetích osob. Investorům, kteří poskytnou společnosti XY úvěr, bude nabídnut jako forma zajištění pohledávky zajišťovací převod vlastnického práva k příslušnému počtu akcií, jež bude odpovídat výši poskytnutého úvěru. Touto cestou bude pohledávka investora zajištěna konkrétním majetkem s reálnou hodnotou, neboť každá akcie představuje podíl na základním kapitálu společnosti XY, která současně vlastní konkrétní nemovitost.

Vzor smlouvy o zajišťovacím převodu akcie je dostupný zde: (bude zasláno mailem na výzvu potenciálního zájemce)

B) Směnka vlastní

Za účelem zvýšení právní jistoty investorů bude úvěr zajištěn rovněž směnkou vlastní, vystavenou společností XY, a to na směnečnou sumu ve výši poskytnutého úvěru. Splatnost směnečné sumy bude odpovídat splatnosti sjednané ve smlouvě o úvěru.

Vzor směnky vlastní je dostupný zde: (bude zasláno mailem na výzvu potenciálního zájemce)

4. Průběh a zánik úvěrového vztahu

Po poskytnutí úvěru budou investorům vypláceny pravidelně každý měsíc úroky, a to vždy ke konci kalendářního měsíce bezhotovostní platbou na bankovní účet, který bude investory písemně sdělen ve smlouvě o úvěru. Úroky budou vypláceny měsíčně a ve fixní výši odpovídající smluvené sazbě a výši úvěru. To však s výjimkou prvního a posledního kalendářního měsíce trvání úvěrového vztahu, ve kterých budou investorům úroky vypláceny v alikvotní výši v závislosti na počtu dní, za které jim nárok na zaplacení úroků v daném měsíci náleží.

Poskytnuté peněžní prostředky (úvěr) budou investorům vráceny nejpozději do sjednaného dne splatnosti. Okamžikem úplného splacení úvěru dojde k zániku nároku investorů na vyplácení dalších úroků. Současně dojde k zániku veškerého zajištění úvěru, tj. dojde k zániku zajišťovacího převodu vlastnického práva k akciím společnosti XY a k jejímu převodu zpět do vlastnictví mateřské společnosti MS. Dále investorům zanikne právo uplatnit práva ze směnky vlastní vystavené na jejich řad. Vedle toho investorům vznikne povinnost originál směnky vydat společnosti XY.

5. Postup investora při nevrácení úvěru ve lhůtě splatnosti

V případě prodlení společnosti XY vznikne investorovi právo svou pohledávku spočívající v nároku na vrácení úvěru vymáhat zákonnými a smluvními prostředky. S ohledem k poskytnutému zajištění by měl investor možnost při vymáhání své případné pohledávky postupovat těmito způsoby:

A. Uplatnění práv ze zajišťovacího převodu akcií

Dostane-li se do společnost XY do prodlení s vrácením poskytnutého úvěru, stane se zajišťovací převod akcií v souladu s čl. II. odst. 4 Smlouvy o zajišťovacím převodu (a současně v souladu s ust. § 2044 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) nepodmíněným, čímž se investor stane úplným vlastníkem akcií. Současně investorovi vznikne oprávnění dotyčné akcie zpeněžit způsobem sjednaným v čl. IV. Smlouvy o zajišťovacím převodu a domáhat se jejich prodeje třetí osobě ve veřejné dražbě. Výtěžek z prodeje akcií bude v plném rozsahu započten na dluh společnosti XY. Bude-li výtěžek z prodeje akcií převýší pohledávku investora, bude rozdíl vyplacen společnosti XY. Naopak nebude-li výtěžek z prodeje akcií dostačovat na úplné uspokojení investorovy pohledávky, bude mít investor níže popsané možnosti vymožení zbývající části pohledávky.

B. Uplatnění práv ze směnky

Nebude-li výtěžek z prodeje akcií dostačující, může investor svou pohledávku vymáhat soudní cestou ve smyslu ust. § 175 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a domáhat se vydání směnečného platebního rozkazu u místně a věcně příslušného soudu. Předloží-li investor soudu v prvopisu směnku, vydá soud na jeho návrh směnečný platební rozkaz, ve kterém společnosti XY uloží, aby do 15 dnů zaplatila požadovanou částku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podala námitky. Pravomocný směnečný platební rozkaz je způsobilým exekučním titulem, na jehož základě může investor zahájit za účelem vymožení své pohledávky řízení o soudním výkonu rozhodnutí anebo exekuční řízení a domáhat se uspokojení své pohledávky z majetku společnosti XY.

Spolupracující instituce

Notářský úřad

JUDr. Milan Šmidrkal

Advokátní kancelář Economy

JUDr. Pecl a spol., v.o.s.

Advokátní kancelář

Krejčí, Rajf & partneři, s.r.o.

Realitní kancelář

Jinéreality.eu

Znalec v oboru nemovitostí

Ing. Rudolf Klika